مزایده ها و مناقصه ها

 

                                   مزایده  سال  1403

 

پیوست شماره یک

 

 

فرم شرایط عمومی مزایده