سوالات متداول

 

روند تسویه حساب :

خودروهایی که مشتری چک داده است پرونده های اعتباری

در صورتی که چکها به موقع پاس شود در این صورت تسویه حساب مشتری به شکل اتوماتیک صورت می پذیرد و فک رهن خودروی مشتری همان روز اعمال می گردد.  لیکن در صورت نیاز به تعویض پلاک مشتری می تواند حداکثر 7 روز بعد اقدام نماید

در صورتی که چکها به موقع پاس نشود .در این صورت مشتری باید به شکل حضوری به نمایندگی های شرکت سایپا و یا شرکت لیزینگ رایان سایپا مراجعه نماید و نسبت به پرداخت وجه چک های پاس نشده و جرائم متعلقه اقدام نماید. در این صورت تسویه حساب صورت گرفته و فک رهن خودرو مشتری همان روز اعمال می گردد. لیکن در صورت نیاز به تعویض پلاک مشتری می تواند حداکثر 7 روز بعد اقدام نماید .در این حالت پس از تسویه حساب، چکهای برگشتی مشتری به وی عودت داده می شود

خودروهایی که مشتری اقساط ماهیانه پرداخت می کند (پرونده های لیزینگی)

تمامی اقساط خودرو مشتری راس تاریخ مقرر پرداخت شده است در این صورت تسویه حساب مشتری به شکل اتوماتیک صورت می پذیرد و مطابق با آدرس اعلام شده توسط مشتری در زمان قرارداد، دفترخانه اسناد رسمی برای مشتری انتخاب می گردد و آدرس و تلفن دفترخانه به شماره همراه مشتری پیامک می گردد، لیکن مشتری می تواند حداکثر ظرف 10 روز کاری جهت انتقال سند به دفترخانه مراجعه نماید. در این حالت مشتری جهت اخذ اسناد ضمانت باید به شکل حضوری به نمایندگی های شرکت سایپا یا شرکت لیزینگ رایان سایپا مراجعه نماید

اقساط خودرو مشتری راس تاریخ مقرر پرداخت نگردیده است در این صورت حتی اگر یک قسط مشتری راس تاریخ مقرر پرداخت نشده باشد مشتری باید با مراجعه به نمایندگی های شرکت سایپا و یا شرکت لیزینگ رایان سایپا ، نسبت به تسویه حساب حضوری اقدام نماید، و پس از تسویه حساب دفترخانه اسناد رسمی به مشتری معرفی می گردد و مشتری می تواند جهت انتقال سند به دفتر خانه مراجعه نماید. در این حالت مشتری جهت اخذ اسناد ضمانت می تواند با ارائه درخواست اسناد خود را بازپس گیرد

روند تسویه حساب زودتر از موعد

خودروهایی که مشتری چک داده است (پرونده های اعتباری)

مشتری باید به شکل حضوری به نمایندگی های شرکت سایپا و یا شرکت لیزینگ رایان سایپا مراجعه نماید و نسبت به پرداخت وجه چک های آتی و جرائم احتمالی اقدام نماید . در این صورت تسویه حساب صورت گرفته و فک رهن خودروی مشتری همان روز اعمال می گردد. لیکن در صورت نیاز به تعویض پلاک مشتری می تواند حداکثر 7 روز بعد اقدام نماید

ازآنجایی که تعداد چکهای درجریان بین مشتریان ،شرکت رایان سایپا وبانکها از حجم بسیارزیادی برخورداراست ونگهداری،ارسال و وصول این چکهادرزمان کوتاه میسر نمی باشد؛ لذا شرکت رایان سایپا چکهای دریافتی از مشتریان را قبل ازموعد سررسیدبه بانکها واگذارمی نمایدتاعملیات لازم جهت وصول درسررسیدچک انجام گیرد ،بنابراین پاسخگویی به درخواست ونیازمشتریان و ارائه خدمات خاص تسویه زودتر ازموعد ، بازگرداندن چک از بانک عامل مستلزم تحمل زمان لازم وکافی و طی مسیر ویژه ای است ، بنابراین احتمال برگشت خوردن چک از زمان درخواست مشتری تاعودت چک وجود داردودرصورت برگشت شدن چک توسط بانک مسئولیت های مترتبه به عهده مشتری خواهد بودوامکان هرگونه اعتراض رااز خود سلب می نماید

  • به دلیل شرایط موجود نزد بانکها، جمع آوری چکهای مشتریان امکانپذیر نمی باشد، لذا احتمال برگشت خوردن چک وجود دارد، بنابراین مشتری متعهد می گردد که در این خصوص هیچ گونه اعتراضی نداشته باشد
  • بدیهی است سود آتی تعلق گرفته نسبت به مدت باقیمانده قرارداد طبق قاعده محاسبه شده و از حساب بدهکاری مشتری کسر می گردد

خودروهایی که مشتری اقساط ماهیانه پرداخت می کند (پرونده های لیزینگی)

مشتری با مراجعه به نمایندگی های شرکت سایپا و یا شرکت لیزینگ رایان سایپا، نسبت به پرداخت اقساط باقی مانده و جرائم احتمالی اقدام می نماید و پس از تسویه حساب، دفترخانه اسناد رسمی به مشتری معرفی می گردد و مشتری می تواند جهت انتقال سند به دفتر خانه مراجعه نماید

در این حالت مشتری جهت اخذ اسناد ضمانت می تواند درخواست داده و اسناد خود را بازپس گیرد

بازگرداندن چک برگشتی مشتری

مشتری بامراجعه حضوری به نمایندگی های شرکت سایپا و یا شرکت لیزینگ رایان سایپا نسبت به پرداخت وجه چک برگشتی و هزینه های متعلقه اقدام نموده؛ سپس درخواست بازپس گیری چک برگشتی خود را ارائه دهد

رفع توقیف خودرو

مشتری بامراجعه حضوری به نمایندگی های شرکت سایپا و یا شرکت لیزینگ رایان سایپا و پس از پرداخت کلیه بدهی ها درخواست رفع توقیف خودرو را ارائه دهد

درصورتی که مشتری امکان مراجه حضوری درنمایندگی های شرکت سایپا و یا شرکت لیزینگ رایان وارائه درخواست خودمبنی بر رفع توقیف ودریافت چک وکلیه اقدامات حقوقی رانداشته باشد،لازم است باارائه وکالتنامه رسمی به شخص ثالث اقدام نماید؛ وشرکت رایان سایپا درصورت دریافت وکالتنامه رسمی ومحضری از شخص ثالث نسبت به ارائه خدمات مورددرخواست مشتری همکاری ومساعدت خواهد نمود. جهت رفع توقیف خودرو مشتری می تواند وکالت داده و از طریق وکیل نیز اقدام نماید

درخواست ارائه گواهی جهت ارائه به سازمانها، نهادها، بیمه وغیره

مشتری باید به شکل حضوری به نمایندگی های شرکت سایپا و یا شرکت لیزینگ رایان سایپا مراجعه نموده و پس از پرداخت کلیه اقساط معوق و جرائم متعلقه درخواست گواهی مورد نظر را ارائه دهد. در صورت مراجعه مشتری به نمایندگی گواهی مورد نظر حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری صادر می شود.در صورت درخواست مشتری مبنی بر صدور گواهی جهت کاپیتاژ خودرو، مشتری باید صرفا به صورت حضوری یاباارائه وکالتنامه رسمی به شخص ثالث به شرکت لیزینگ رایان سایپا مراجعه نماید