کمیته حسابرسی

نام
نقش در کمیته
آقای سعید فرج زاده بی بالان
 رئیس کمیته
آقای فرزاد مختاری فر  عضو کمیته
آقای غلامحسین  فتحعلی  عضو کمیته