مزایده ها و مناقصه ها

 

 

                                   مزایده 17 اردیبهشت ماه 1401

 

پیوست شماره یک

 

 

فرم شرایط عمومی مزایده