افتخارات و دستاوردها

 

 

       
 

جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی88

  تقدیر نامه از وزارت بازرگانی   جایزه بین المللی مدیریت کیفیت   تعالی منابع انسانی
       
 

جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی سال 87

  گواهی تعهد به تعالی   گواهینامه DQS GMbh   گواهینامه IQnet