ریال
ماه
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
** توجه: در زمان تشکیل پرونده علاوه بر مبلغ پیش پرداخت هزینه های بیمه بدنه و ترهین خودرو نیز محاسبه و از خریدار دریافت می گردد.