گزارشات مالی

صورت های مالی اساسی تلفیقی گروه و شرکت اصلی و یادداشت های توضیحی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400

گزارش تفسیری مدیریت لیزینگ رایان سایپا سهامی عام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400

گزارش فعالیت  هیات مدیره  به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال منتهی به 29 اسفند ماه 1400

گزارش کنترل داخلی سال 14001229

 گزارش کنترل های داخلی سال مالی منتهی به 30 اسفند سال 1399

  صورت مالی تلفیقی حسابرسی شده لیزینگ رایان سایپا13991230

آخرین گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت 13991230

آخرین گزارش تفسیری مدیریت 13991230

  گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانونی به همراه صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1399 

 گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانونی به همراه صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398
  گزارش تفسیری سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398
  گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398
  گزارش تفسیری دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1399
  گزارش کنترل های داخلی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398