كميته هاي تخصصي هيئت مديره

 

با توجه به مصوبات هيئت مديره شركت داراي كميته هاي تخصصي به شرح ذيل مي باشد:

 

 

شوراي عالی مديران که متشکل از مدیرعامل ، عضو موظف هیئت مدیره و کلیه مدیران و روسای مستقل میباشد.

شورای فنی و حقوقی که متشکل از مدیر تامین منابع، رئیس اداره حسابرسی داخلی ، مدیران مالی، وصول مطالبات، فروش ، فناوری اطلاعات ، حراست ، امور مجامع و مدیر حقوقی می باشد.

کمیته برنامه ریزی نیروی انسانی و فرهنگی (شورای منابع انسانی) که متشکل از مدیر عامل، رئیس اداره توسعه سرمایه انسانی، مدیران مالی، توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی، حراست و رئیس اداره مطالعات راهبردی میباشد.

 كميته وصول مطالبات که متشکل از مدیر مالی ، رئیس اداره وصول مطالبات ، مدیران وصول مطالبات، فروش ، حقوقی، حراست می باشد.

کمیسیون معاملات که متشکل ازمدیر عامل یا نماینده مدیر عامل ، رئیس اداره پشتیبانی ، مدیران توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی، مالی،حراست، حقوقی ، رئیس اداره حسابرسی داخلی، مدیر متقاضی می باشد.

 کمیته وام که متشکل از مدیرامور مالی، نماینده کارکنان ، مدیران توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی ، تامین منابع مالی، رئیس اداره توسعه سرمایه انسانی می باشد.

 کمیته طرح طبقه بندی مشاغل که متشکل از مدیر توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی، رئیس اداره توسعه سرمایه انسانی، نماینده کارکنان (2 نفر)، نماینده رؤسا و سرپرستان (یک نفر) و نماینده مدیر عامل (2 نفر) می باشد.

كميته پیشنهادات که متشکل از مدیر توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی، رئیس اداره مطالعات راهبردی، رئیس فروش، رئیس اداره حسابرسی داخلی، رئیس اداره حسابداری مدیریت ، رئیس اداره شبکه و سخت افزار، مسئول برنامه ریزی وصول مطالبات می باشد.

 كميته مزایده خودرو که متشکل از مدیر عامل یا نماینده مدیر عامل ، رئیس اداره پشتیبانی ، مدیران مالی ، وصول مطالبات ، حقوقی و رئیس اداره حسابرسی داخلی می باشد.

کمیته امحاء که متشکل از مدیر امور مالی ، رئیس اداره حسابرسی داخلی، مدیران حراست و حقوقی می باشد.

کمیته صیانت از داده های شرکت که متشکل از قائم مقام مدیر عامل در حوزه بازاریابی و فروش ، رئیس اداره  شبکه و سخت افزار، مدیران مالی، فناوری اطلاعات، حراست ، رئیس اداره مطالعات راهبردی، مسئول حفاظت پرسنلی، رئیس اداره نرم افزار رئیس اداره حسابرسی داخلی می باشد.

 کمیته صدای مشتری که متشکل ازقائم مقام مدیر عامل در حوزه بازاریابی و فروش، مسئول مرکز تماس، رئیس اداره مطالعات راهبردی، مدیران حراست ، وصول مطالبات، رئیس اداره روابط عمومی و رئیس امور مشتریان میباشد.

کمیته نظام آراستگي که متشکل از مدیر توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی ، کارشناس امور پرسنلی، رئیس اداره مطالعات راهبردی ، رئیس اداره حسابداری فروش ، رئیس اداره تسویه حساب ، رئیس اداره آموزش میباشد.

 کميته انضباطي که متشکل از مدیر عامل ، مدیر توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی ، نماینده کارکنان، نماینده رؤسا و نماینده مدیریت می باشد.

مصوبات كليه كميته ها پس از تنفيذ مدير عامل و حسب مورد تصويب هيئت مديره ، جهت اجرا و اقدام لازم به واحدهاي ذير بط ابلاغ مي گردد.