کمیته انتصاباتسمت نقش در کمیته
آقای مهندس محمود خاشعی عضو کمیته
آقای دکتر عبدالله بابائی عضو کمیته
آقای سعید فرج زاده بی بالان عضو کمیته