مجامع امور صاحبان سهام

 

روزنامه آگهی دعوت به مجمع لیزینگ رایان سایپا 15 تیر ماه 1401

آگهی- دعوت به مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت لیزینگ رایان سایپا ( سهامی عام ) برای سال مالی منتهی به 12 اسفند ماه سال 1400

آگهی - مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انتخاب حسابرس شرکت لیزینگ رایان سایپا ( سهامی عام ) برای سال مالی منتهی به 12 اسفند ماه سال 1400

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا ( سهامی عام ) برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه سال 1399

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده لیزینگ رایان سایپا12شهریور1399

صورتجلسه مجمع به منظور بررسی عملکرد مالی سالیانه منتهی به اسفند 1398

صورتجلسه مجمع به منظور بررسی عملکرد مالی سالیانه منتهی به اسفند 1397

صورتجلسه مجمع فوق العاده بتاریخ 13 بهمن 1397

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بتاریخ 12 شهریور 1397

صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده بتاریخ13 بهمن 1397