اخبار
آقای دکتر مجید باقری به عنوان عضو هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران منصوب شدند
آقای دکتر مجید باقری به عنوان عضو هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران منصوب شدند

آقای دکتر مجید باقری به عنوان عضو هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران منصوب شدند  

1398/03/01