نمایندگی ها

نمایندگان رایان سایپا

نام نمایندگی: محسن پيراني    کد نمایندگی:  899844         آدرس:  كيلومتر2 جاده دزفول      تلفن : 33639091

نام نمایندگی:محسن پیرانی      کد نمایندگی:  899844       آدرس:کیلومتر 2 جاده آبدانان به دزفول نمایندگی سایپا   تلفن : 33639091

نام نمایندگی:  شركت خدماتي ماهور يدك مهران         کد نمایندگی: 890456            آدرس: ورودي شهر از سمت ايلام ، ابتداي بلوار امام خميني نمايندگي سايپا       تلفن: 33826113

 

نام نمایندگی :علي شيرخاني    کد نمایندگی :891959   آدرس : خروجي شهر به سمت پل سيمره نمايندگي سايپا      تلفن: 34225420

 

نام نمایندگی:احتشام هاشمي    کد نمایندگی:  899259       آدرس نمایندگی: ابتداي كوي طالقاني - نرسيده به ترمينال مسافربري           تلفن : 35225444-35226446

نام نمایندگی: احتشام هاشمي           کد نمایندگی:  899259      آدرس:كوي طالقاني روبروي شهرك فرهنگيان نمايندگي سايپا         تلفن : 35225444-35226446

 

نام نمایندگی: علي محمد  سوخته     کد نمایندگی:895105     آدرس:جاده كرمانشاه حد فاصل ميدان امام حسن (ع) و خيابان دانشگاه       تلفن : 32224406-32220815-32231188

نام نمایندگی:شركت دانيال يدك كرامت    کد نمایندگی:899798     آدرس:بلوارشهيدبهشتي-نرسيده به ميدان امام حسن(ع)       تلفن : 32228282-32240526

نام نمایندگی: علي محمد سوخته          کد نمایندگی: 895105      آدرس:شماره يك حد فاصل ميدان امام حسن و خيابان دانشگاه نمايندگي سايپا    تلفن : 32236996-32236995

نام نمایندگی: شركت دانيال يدك كرامت          کد نمایندگی: 899798      آدرس:بلوار شهيد بهشتي ، نرسيده به ميدان امام حسن(ع) نمايندگي سايپا    تلفن : 32228282-32240526

 

نام  نمایندگی:عليرضا خوش آبي     کد نمایندگی: 890015     آدرس:  وردي از سمت تهران به گرمسار     تلفن: 02324622392

نام نمایندگی:حسين  علي حسيني       کد نمایندگی: 893609        آدرس: بلوار آزادگان جنب ايران خودرو نمايندگي سايپا          تلفن: 5247111

نام نمایندگی: سيداسداله سادات     کد نمایندگی: 890286         آدرس:  ميدان ورزش، ابتداي بلوار كارگر نمايندگي سايپا        تلفن: 33644232

نام نمایندگی: عجم علمدار           کد نمایندگی: 890059         آدرس:  مهدي شهر-خيابان امام خميني -بالاتر از سه راه المهدي       تلفن: 33622595

نام نمایندگی: شرکت راه ابريشم گستر    کد نمایندگی: 898562   آدرس:بلوار ابريشم نمايندگي سايپا              تلفن: 33430559-4225255

نام نمایندگی: فرخ ترابي           کد نمایندگی:  892122        آدرس: خيابان سر چشمه خيابان مشهد مقدس روبروي راه و ترابري نمايندگي سايپا          تلفن : 32226108

نام نمایندگی: انارکی حاجی باقری          کد نمایندگی:  890235      آدرس: خيابان تهران، جنب كوچه 32 نمايندگي سايپا     تلفن :33373766

نام نمایندگی: حسين نيک بين            کد نمایندگی:899313         آدرس:ميدان قومس روبروي پارک سيمرغ نمايندگي سايپا         تلفن :33303008-33303000

نام نمایندگی: رضا خسرواني         کد نمایندگی:893684         آدرس:بلوارعلويان، روبروي كارخانه يخ نمايندگي سايپا       تلفن :33301244-5-33300000-33302192-33302190

نام نمایندگی: عبدالعظيم و محمد کلانتري        کد نمایندگی:898082        آدرس:بلوار پانزده خرداد مقابل ترمينال نمايندگي سايپا       تلفن :33321010-33329727

نام نمایندگی:علي خرميان        کد نمایندگی:893323     آدرس:ورودي شهر از سمت تهران، بعد از ميدان سيمرغ جنب بانك ملت نمايندگي سايپا       تلفن :33302116

نام نمایندگی : سهراب شيخ شهني      کد نمایندگی :  895547   آدرس نمایندگی :  نفتك، جنب ترمينال مسافربري وليعصر   تلفن : 43269447

نام نمایندگی:شرکت همت خودرو شادگان   کد نمایندگی:890510  آد رس:بلوار شهيد بهبهاني نيا, روبروي پمپ بنزين سيدالشهدا نمايندگي سايپا  تلفن:3229120

نام نمایندگی :شركت مهر پارس ساحل جنوب    کد نمایندگی  :891746  آدرس:بلوار آيت اله خامنه اي، پاركينگ آزادي نمايندگي سايپا  تلفن :52237880

نام نمایندگی:عبدعلي فوادي    کد نمایندگی:896888  آدرس: شهرك علم الهدي، اتوبان خروجي شهر به سمت اهواز، نمايندگي سايپا  تلفن:36225233

نام نمایندگی:محمدي نژاد      کد نمایندگی:895610  آدرس: ميدان غدير نمايندگي سايپا   تلفن:6213115 - 6213117

نام نمایندگی:کامل فرج اله چعب   کد نمایندگی:890019  آدرس: جنب ترمينال وليعصر نمايندگي سايپا   تلفن:36226084

نام نمایندگی :محمدعباس حويزاوي     کد نمایندگی:893552   آدرس:جاده سنجر روبروي سد تنظيمي   تلفن :42420149-42420745

نام نمایندگی :سعيد ساعي      کد نمایندگی:895172     آدرس:بلوار ميدان تره بار نبش خيابان تابستان نمايندگي سايپا    تلفن : 42421402-42422286

نام نمایندگی :عبدالعظيم شيرزاد      کد نمایندگی:895601    آدرس:كيلومتر 2 جاده شوشتر بعد از پمپ بنزين مجتمع صنعتي شماره 1 نمايندگي سايپا   تلفن : 42282058

نام نمایندگی  : عبدالامير منابي  کد نمایندگی  :  898830   آدرس  :كيلومتر 3 جاده آبادان بلوار آيت الله بهبهاني انتهاي اسلام آباد نمايندگي سايپا تلفن: 35565154 - 35561280

نام نمایندگی: شركت کارآوران صنعت يدک خودرو     کد نمایندگی: 890332    آدرس: خيابان انقلاب (كمپلو)، بين زينب و فراهاني نمايندگي سايپا تلفن : 33787183-33772361-33771174

نام نمایندگی: سيدعباس موسوی        کد نمایندگی : 899585   آدرس: اتوبان آيت اله بهبهاني, اسلام آباد نبش خيابا صبا نمايندگي سايپا تلفن:35566061 - 35568301

نام نمایندگی:مکي دورقي                  کد نمایندگی: 894473    آدرس: بلوار پاسداران بعد از شرکت خرم نوش نمايندگي سايپاتلفن:34481836-34481832

نام نمایندگی: شركت مجد صالح        کد نمایندگی:  899569   آدرس: كيلومتريك جاده خرمشهر بعداز پاسگاه شماره 19 نمايندگي سايپا تلفن :33396950

نام نمایندگی: شركت کجور اهواز     کد نمایندگی: 898309   آدرس : توبان آيت اله بهبهاني كوي مدرس جنب بانك صادرات نمايندگي سايپا تلفن : 35536161-35536165

نام نمایندگی: محسن محمدي            کد نمایندگی : 898716   آدرس: فلكه بزرگ سه راه خرمشهر بلوار حميديه روبروي مسجدالرحمان نمايندگي سايپا تلفن : 33369148-33777794

نام نمایندگی : شركت روهينا يدك اهواز   کد نمایندگی: 891797  آدرس: بلوار سپيدار، بعد از ترمينال شرق اهواز نمايندگي سايپا تلفن : 32281810

نام نمایندگی: شركت بهكار خودرو جنوب  کد نمایندگی  : 891673 آدرس: كيلومتر 5 جاده خرمشهر، خيابان 22 بهمن جنب مركز معاينه فني خودرو پلاك 960 نمايندگي سايپا تلفن :33392621 -33399641

نام نمایندگی: فرحان سلطانيان    کد نمایندگی : 893420  آدرس  : كوي انقلاب، خيابان آهن افشار روبروي اداره كار و امور اجتماعي نمايندگي سايپا  تلفن: 33770566- 33779747-33787092

نام نمایندگی: سيدرحيم صالحي    کد نمایندگی : 896780  آدرس: ميدان تپه، ابتداي اتوبان فرودگاه، نمايندگي سايپا تلفن :32299100

 

 

نام نمایندگی : ياسين صدري      کد نمایندگی :899160     آدرس :انتهاي خيابان امام به طرف هنديجان سايت صنعتي نمايندگي سايپا تلفن : 52320114

نام نمایندگی : علي سلطانيان     کد نمایندگی :897493     آدرس :جاده كمربندي هنديجان ، بعد از ميدان تره بار ، نمايندگي سايپا  تلفن : 52321122

نام نمایندگی :عباس رضايي فرد     کد نمایندگی :894605     آدرس :انتهاي خيابان امام به طرف جاده هنديجان سايت صنعتي نمايندگي سايپا  تلفن :4-2339150

نام نمایندگی :حشمت الله شكاري     کد نمایندگی :890154     آدرس :جاده كمربندي هنديجان بعد از ميدان تره بار نمايندگي سايپا تلفن : 2325384- 2329198

 

 

 

نام نمایندگی  :خلف خداداد زاده   کد نمایندگی :893900   آدرس :خيابان امام (خيابان اصلي) پلاک 27 و 28 نمايندگي سايپا  تلفن :52631133-52631193

 

 نام نمایندگی  :شركت ستاره آبي مهتاب    کد نمایندگی :895644    آدرس :بلوار طيب نمايندگي سايپا    تلفن :53328300-53332491

 نام نمایندگی  :سياوش كريم پور            کد نمایندگی :898589    آدرس :بلوار ورودي آبادان به خرمشهر نرسيده به پل ايستگاه 12 نمايندگي سايپا    تلفن : 53258352

نام نمایندگی :علی اکبر حاجی بختیاری    کد نمایندگی :890029  آدرس :شهرستان باغملک  کوی رستم آباد جنب استادیوم ورزشی نمایندگی سایپا  تلفن :43724005

نام نمایندگی :سعيد غياثي خياط    کد نمایندگی :897248   آدرس :بلوار امام خميني نمايندگي سايپا  تلفن : 42822066-42829183

نام نمایندگی :خدابخش و غلامعباس كشتكارلمليكي     کد نمایندگی :898104  آدرس :بلوار انقلاب روبروي ترمينال نظامي نمايندگي سايپا  تلفن :42623536-42626635

 

 

 

نام نمایندگی :رضا متوسل     کد نمایندگی :898406  آدرس : ميدان محسني جاده اصلي شيراز جنب فرهنگسراي بهبهان نمايندگي سايپا   تلفن : 52730893

نام نمایندگی :احسان عقبائي    کد نمایندگی :890553  آدرس : جاده کمربندی, مجاور ميدان ارجان نمايندگي سايپا  تلفن : 52721992

نام نمایندگی :محمد عقبائي    کد نمایندگی :896454   آدرس : جاده شيراز جنب ميدان ميوه و تره بار نمايندگي سايپا  تلفن : 52853325

نام نمایندگی :شركت خودرو گستر جاويد   کد نمایندگی :896721   آدرس :ورودي شهر از سمت اهواز، روبروي ورزشگاه حميديه، نمايندگي سايپا   تلفن : 36725001

 

 

 

نام نمایندگی: اصغر زارعان    کد نمایندگی: 894885   آدرس: اتوبان دولت آباد نرسيده به ميدان قائم جنب مخابرات  تلفن:45836312

نام نمایندگی: محمود قاسميان      کد نمایندگی: 897922        آدرس:جي شرقي مقابل مسجدالمهدي نمايندگي سايپا        تلفن:5241030-5241040

نام نمایندگی:  بهرام هاشميان        کد نمایندگی: 899348         آدرس: بلوار معلم جنب مخابرات نمايندگي سايپا       تلفن: 45407444

نام نمایندگی: غلامرضا كاوياني داراني          کد نمایندگی:  890081       آدرس:بلوار طالقاني شرقي ، مقابل انبار اداره راه وترابري نمايندگي سايپا      تلفن: 57227779

نام نمایندگی: شركت خودرو كار طوفان فريدن        کد نمایندگی:  895962     آدرس:قطب صنعتي ميدان كاوه ابتداي جاده اليگودرز نمايندگي سايپا     تلفن: 57224760-57228414

نام نمایندگی : رحمان فاتحي     کد نمایندگی : 897590    آدرس : خ اميركبير - نرسيده به ميدان بهمن       تلفن : 33636365 - 7-33513802

نام نمایندگی : يداله سرخيان خوزاني     کد نمایندگی : 899801    آدرس : خ اميركبير - خيابان كهن دژ، ايستگاه سردخانه، مقابل كارخانه يخ نمايندگي سايپا       تلفن : 33521010

نام نمایندگی : پرويز  بختياري     کد نمایندگی : 897590    آدرس : خ كهن دژ مقابل سردخانه كهن دژ       تلفن : 33651819-33651818-33654255

 

نام نمایندگی :حسن چتر آبگون     کد نمایندگی : 893218    آدرس : اول ورودي شهر بهارستان از سمت اصفهان جنب پمپ بنزين نمايندگي سايپا      تلفن:  36819752-5-36819759

نام نمایندگی :احمدرضا رفيعي     کد نمایندگی : 894567    آدرس :كيلومتر 15 جاده اصفهان به شيراز جنب خيابان اخوت نمايندگي سايپا       تلفن:36541580

 

نام نمایندگی:  ولي اله تدين        کد نمایندگی:892505       آدرس: خيابان امام حسين نمايندگي سايپا         تلفن: 57440844-57442222

نام نمایندگی: محمدرضا صفوي تهرانی        کد نمایندگی:896101    آدرس: جاده گوگرد كيلومتر يك نمايندگي سايپا      تلفن: 5742242-57426061

نام نمایندگی:شركت پويا صنعت لنجان          کد نمایندگی: 899763    آدرس: بلوار شهيد شاه مرادي جنب شهرداري نمايندگي سايپا         تلفن: 52254070

 

نام نمایندگی:اكبر جهانگيري     کد نمایندگی: 891878    آدرس: بزرگراه آزادگان، بعد از سردخانه بهار جنب شركت ابزاران نمايندگي سايپا       تلفن: 45271700

نام نمایندگی:محمد مشايخ        کد نمایندگی: 898570    آدرس:خيابان خواجه انصاري جنب تي بي تي نمايندگي سايپا       تلفن: 45247785- 45272300

نام نمایندگی: مرتضي افشاري       کد نمایندگی: 896764         آدرس: ابتداي جاده تهران، بالاتر از دانشگاه آزاد اسلامي، نمايندگي سايپا      تلفن: 60-46266655

نام نمایندگی: قنبر دهقاني شاه كوهي      کد نمایندگی: 894729         آدرس: بلوار بعثت نمايندگي سايپا    تلفن: 46253524-46259502

آدرس: ابتداي جاده تهران، بالاتر از دانشگاه آزاد اسلامي، نمايندگي سايپا

تلفن: 03232262415

نام نمایندگی:مجيد سلجوقيان    کد نمایندگی: 895270    آدرس: نبش سي متري ابوذر(گلشهرسابق) نمايندگي سايپا     تلفن: 42237860-42237864-42238070