نمایندگی ها

نمایندگان رایان سایپا

نام نمایندگی: محسن پيراني    کد نمایندگی:  899844         آدرس:  كيلومتر2 جاده دزفول      تلفن : 33639091

نام نمایندگی:محسن پیرانی      کد نمایندگی:  899844       آدرس:کیلومتر 2 جاده آبدانان به دزفول نمایندگی سایپا   تلفن : 33639091

نام نمایندگی:  شركت خدماتي ماهور يدك مهران         کد نمایندگی: 890456            آدرس: ورودي شهر از سمت ايلام ، ابتداي بلوار امام خميني نمايندگي سايپا       تلفن: 33826113

 

نام نمایندگی :علي شيرخاني    کد نمایندگی :891959   آدرس : خروجي شهر به سمت پل سيمره نمايندگي سايپا      تلفن: 34225420

 

نام نمایندگی:احتشام هاشمي    کد نمایندگی:  899259       آدرس نمایندگی: ابتداي كوي طالقاني - نرسيده به ترمينال مسافربري           تلفن : 35225444-35226446

نام نمایندگی: احتشام هاشمي           کد نمایندگی:  899259      آدرس:كوي طالقاني روبروي شهرك فرهنگيان نمايندگي سايپا         تلفن : 35225444-35226446

 

نام نمایندگی: علي محمد  سوخته     کد نمایندگی:895105     آدرس:جاده كرمانشاه حد فاصل ميدان امام حسن (ع) و خيابان دانشگاه       تلفن : 32224406-32220815-32231188

نام نمایندگی:شركت دانيال يدك كرامت    کد نمایندگی:899798     آدرس:بلوارشهيدبهشتي-نرسيده به ميدان امام حسن(ع)       تلفن : 32228282-32240526

نام نمایندگی: علي محمد سوخته          کد نمایندگی: 895105      آدرس:شماره يك حد فاصل ميدان امام حسن و خيابان دانشگاه نمايندگي سايپا    تلفن : 32236996-32236995

نام نمایندگی: شركت دانيال يدك كرامت          کد نمایندگی: 899798      آدرس:بلوار شهيد بهشتي ، نرسيده به ميدان امام حسن(ع) نمايندگي سايپا    تلفن : 32228282-32240526

 

نام  نمایندگی:عليرضا خوش آبي     کد نمایندگی: 890015     آدرس:  وردي از سمت تهران به گرمسار     تلفن: 02324622392

نام نمایندگی:حسين  علي حسيني       کد نمایندگی: 893609        آدرس: بلوار آزادگان جنب ايران خودرو نمايندگي سايپا          تلفن: 5247111

نام نمایندگی: سيداسداله سادات     کد نمایندگی: 890286         آدرس:  ميدان ورزش، ابتداي بلوار كارگر نمايندگي سايپا        تلفن: 33644232

نام نمایندگی: عجم علمدار           کد نمایندگی: 890059         آدرس:  مهدي شهر-خيابان امام خميني -بالاتر از سه راه المهدي       تلفن: 33622595

نام نمایندگی: شرکت راه ابريشم گستر    کد نمایندگی: 898562   آدرس:بلوار ابريشم نمايندگي سايپا              تلفن: 33430559-4225255

نام نمایندگی: فرخ ترابي           کد نمایندگی:  892122        آدرس: خيابان سر چشمه خيابان مشهد مقدس روبروي راه و ترابري نمايندگي سايپا          تلفن : 32226108

نام نمایندگی: انارکی حاجی باقری          کد نمایندگی:  890235      آدرس: خيابان تهران، جنب كوچه 32 نمايندگي سايپا     تلفن :33373766

نام نمایندگی: حسين نيک بين            کد نمایندگی:899313         آدرس:ميدان قومس روبروي پارک سيمرغ نمايندگي سايپا         تلفن :33303008-33303000

نام نمایندگی: رضا خسرواني         کد نمایندگی:893684         آدرس:بلوارعلويان، روبروي كارخانه يخ نمايندگي سايپا       تلفن :33301244-5-33300000-33302192-33302190

نام نمایندگی: عبدالعظيم و محمد کلانتري        کد نمایندگی:898082        آدرس:بلوار پانزده خرداد مقابل ترمينال نمايندگي سايپا       تلفن :33321010-33329727

نام نمایندگی:علي خرميان        کد نمایندگی:893323     آدرس:ورودي شهر از سمت تهران، بعد از ميدان سيمرغ جنب بانك ملت نمايندگي سايپا       تلفن :33302116

نام نمایندگی : سهراب شيخ شهني      کد نمایندگی :  895547   آدرس نمایندگی :  نفتك، جنب ترمينال مسافربري وليعصر   تلفن : 43269447

نام نمایندگی:شرکت همت خودرو شادگان   کد نمایندگی:890510  آد رس:بلوار شهيد بهبهاني نيا, روبروي پمپ بنزين سيدالشهدا نمايندگي سايپا  تلفن:3229120

نام نمایندگی :شركت مهر پارس ساحل جنوب    کد نمایندگی  :891746  آدرس:بلوار آيت اله خامنه اي، پاركينگ آزادي نمايندگي سايپا  تلفن :52237880

نام نمایندگی:عبدعلي فوادي    کد نمایندگی:896888  آدرس: شهرك علم الهدي، اتوبان خروجي شهر به سمت اهواز، نمايندگي سايپا  تلفن:36225233

نام نمایندگی:محمدي نژاد      کد نمایندگی:895610  آدرس: ميدان غدير نمايندگي سايپا   تلفن:6213115 - 6213117

نام نمایندگی:کامل فرج اله چعب   کد نمایندگی:890019  آدرس: جنب ترمينال وليعصر نمايندگي سايپا   تلفن:36226084

نام نمایندگی :محمدعباس حويزاوي     کد نمایندگی:893552   آدرس:جاده سنجر روبروي سد تنظيمي   تلفن :42420149-42420745

نام نمایندگی :سعيد ساعي      کد نمایندگی:895172     آدرس:بلوار ميدان تره بار نبش خيابان تابستان نمايندگي سايپا    تلفن : 42421402-42422286

نام نمایندگی :عبدالعظيم شيرزاد      کد نمایندگی:895601    آدرس:كيلومتر 2 جاده شوشتر بعد از پمپ بنزين مجتمع صنعتي شماره 1 نمايندگي سايپا   تلفن : 42282058

نام نمایندگی  : عبدالامير منابي  کد نمایندگی  :  898830   آدرس  :كيلومتر 3 جاده آبادان بلوار آيت الله بهبهاني انتهاي اسلام آباد نمايندگي سايپا تلفن: 35565154 - 35561280

نام نمایندگی: شركت کارآوران صنعت يدک خودرو     کد نمایندگی: 890332    آدرس: خيابان انقلاب (كمپلو)، بين زينب و فراهاني نمايندگي سايپا تلفن : 33787183-33772361-33771174

نام نمایندگی: سيدعباس موسوی        کد نمایندگی : 899585   آدرس: اتوبان آيت اله بهبهاني, اسلام آباد نبش خيابا صبا نمايندگي سايپا تلفن:35566061 - 35568301

نام نمایندگی:مکي دورقي                  کد نمایندگی: 894473    آدرس: بلوار پاسداران بعد از شرکت خرم نوش نمايندگي سايپاتلفن:34481836-34481832

نام نمایندگی: شركت مجد صالح        کد نمایندگی:  899569   آدرس: كيلومتريك جاده خرمشهر بعداز پاسگاه شماره 19 نمايندگي سايپا تلفن :33396950

نام نمایندگی: شركت کجور اهواز     کد نمایندگی: 898309   آدرس : توبان آيت اله بهبهاني كوي مدرس جنب بانك صادرات نمايندگي سايپا تلفن : 35536161-35536165

نام نمایندگی: محسن محمدي            کد نمایندگی : 898716   آدرس: فلكه بزرگ سه راه خرمشهر بلوار حميديه روبروي مسجدالرحمان نمايندگي سايپا تلفن : 33369148-33777794

نام نمایندگی : شركت روهينا يدك اهواز   کد نمایندگی: 891797  آدرس: بلوار سپيدار، بعد از ترمينال شرق اهواز نمايندگي سايپا تلفن : 32281810

نام نمایندگی: شركت بهكار خودرو جنوب  کد نمایندگی  : 891673 آدرس: كيلومتر 5 جاده خرمشهر، خيابان 22 بهمن جنب مركز معاينه فني خودرو پلاك 960 نمايندگي سايپا تلفن :33392621 -33399641

نام نمایندگی: فرحان سلطانيان    کد نمایندگی : 893420  آدرس  : كوي انقلاب، خيابان آهن افشار روبروي اداره كار و امور اجتماعي نمايندگي سايپا  تلفن: 33770566- 33779747-33787092

نام نمایندگی: سيدرحيم صالحي    کد نمایندگی : 896780  آدرس: ميدان تپه، ابتداي اتوبان فرودگاه، نمايندگي سايپا تلفن :32299100

 

 

نام نمایندگی : ياسين صدري      کد نمایندگی :899160     آدرس :انتهاي خيابان امام به طرف هنديجان سايت صنعتي نمايندگي سايپا تلفن : 52320114

نام نمایندگی : علي سلطانيان     کد نمایندگی :897493     آدرس :جاده كمربندي هنديجان ، بعد از ميدان تره بار ، نمايندگي سايپا  تلفن : 52321122

نام نمایندگی :عباس رضايي فرد     کد نمایندگی :894605     آدرس :انتهاي خيابان امام به طرف جاده هنديجان سايت صنعتي نمايندگي سايپا  تلفن :4-2339150

نام نمایندگی :حشمت الله شكاري     کد نمایندگی :890154     آدرس :جاده كمربندي هنديجان بعد از ميدان تره بار نمايندگي سايپا تلفن : 2325384- 2329198

 

 

 

نام نمایندگی  :خلف خداداد زاده   کد نمایندگی :893900   آدرس :خيابان امام (خيابان اصلي) پلاک 27 و 28 نمايندگي سايپا  تلفن :52631133-52631193

 

 نام نمایندگی  :شركت ستاره آبي مهتاب    کد نمایندگی :895644    آدرس :بلوار طيب نمايندگي سايپا    تلفن :53328300-53332491

 نام نمایندگی  :سياوش كريم پور            کد نمایندگی :898589    آدرس :بلوار ورودي آبادان به خرمشهر نرسيده به پل ايستگاه 12 نمايندگي سايپا    تلفن : 53258352

نام نمایندگی :علی اکبر حاجی بختیاری    کد نمایندگی :890029  آدرس :شهرستان باغملک  کوی رستم آباد جنب استادیوم ورزشی نمایندگی سایپا  تلفن :43724005

نام نمایندگی :سعيد غياثي خياط    کد نمایندگی :897248   آدرس :بلوار امام خميني نمايندگي سايپا  تلفن : 42822066-42829183

نام نمایندگی :خدابخش و غلامعباس كشتكارلمليكي     کد نمایندگی :898104  آدرس :بلوار انقلاب روبروي ترمينال نظامي نمايندگي سايپا  تلفن :42623536-42626635

 

 

 

نام نمایندگی :رضا متوسل     کد نمایندگی :898406  آدرس : ميدان محسني جاده اصلي شيراز جنب فرهنگسراي بهبهان نمايندگي سايپا   تلفن : 52730893

نام نمایندگی :احسان عقبائي    کد نمایندگی :890553  آدرس : جاده کمربندی, مجاور ميدان ارجان نمايندگي سايپا  تلفن : 52721992

نام نمایندگی :محمد عقبائي    کد نمایندگی :896454   آدرس : جاده شيراز جنب ميدان ميوه و تره بار نمايندگي سايپا  تلفن : 52853325

نام نمایندگی :شركت خودرو گستر جاويد   کد نمایندگی :896721   آدرس :ورودي شهر از سمت اهواز، روبروي ورزشگاه حميديه، نمايندگي سايپا   تلفن : 36725001

 

 

 

نام نمایندگی: اصغر زارعان    کد نمایندگی: 894885   آدرس: اتوبان دولت آباد نرسيده به ميدان قائم جنب مخابرات  تلفن:45836312

نام نمایندگی: محمود قاسميان      کد نمایندگی: 897922        آدرس:جي شرقي مقابل مسجدالمهدي نمايندگي سايپا        تلفن:5241030-5241040

نام نمایندگی:  بهرام هاشميان        کد نمایندگی: 899348         آدرس: بلوار معلم جنب مخابرات نمايندگي سايپا       تلفن: 45407444

نام نمایندگی: غلامرضا كاوياني داراني          کد نمایندگی:  890081       آدرس:بلوار طالقاني شرقي ، مقابل انبار اداره راه وترابري نمايندگي سايپا      تلفن: 57227779

نام نمایندگی: شركت خودرو كار طوفان فريدن        کد نمایندگی:  895962     آدرس:قطب صنعتي ميدان كاوه ابتداي جاده اليگودرز نمايندگي سايپا     تلفن: 57224760-57228414

نام نمایندگی : رحمان فاتحي     کد نمایندگی : 897590    آدرس : خ اميركبير - نرسيده به ميدان بهمن       تلفن : 33636365 - 7-33513802

نام نمایندگی : يداله سرخيان خوزاني     کد نمایندگی : 899801    آدرس : خ اميركبير - خيابان كهن دژ، ايستگاه سردخانه، مقابل كارخانه يخ نمايندگي سايپا       تلفن : 33521010

نام نمایندگی : پرويز  بختياري     کد نمایندگی : 897590    آدرس : خ كهن دژ مقابل سردخانه كهن دژ       تلفن : 33651819-33651818-33654255

 

نام نمایندگی :حسن چتر آبگون     کد نمایندگی : 893218    آدرس : اول ورودي شهر بهارستان از سمت اصفهان جنب پمپ بنزين نمايندگي سايپا      تلفن:  36819752-5-36819759

نام نمایندگی :احمدرضا رفيعي     کد نمایندگی : 894567    آدرس :كيلومتر 15 جاده اصفهان به شيراز جنب خيابان اخوت نمايندگي سايپا       تلفن:36541580

 

نام نمایندگی:  ولي اله تدين        کد نمایندگی:892505       آدرس: خيابان امام حسين نمايندگي سايپا         تلفن: 57440844-57442222

نام نمایندگی: محمدرضا صفوي تهرانی        کد نمایندگی:896101    آدرس: جاده گوگرد كيلومتر يك نمايندگي سايپا      تلفن: 5742242-57426061

نام نمایندگی:شركت پويا صنعت لنجان          کد نمایندگی: 899763    آدرس: بلوار شهيد شاه مرادي جنب شهرداري نمايندگي سايپا         تلفن: 52254070

 

نام نمایندگی:اكبر جهانگيري     کد نمایندگی: 891878    آدرس: بزرگراه آزادگان، بعد از سردخانه بهار جنب شركت ابزاران نمايندگي سايپا       تلفن: 45271700

نام نمایندگی:محمد مشايخ        کد نمایندگی: 898570    آدرس:خيابان خواجه انصاري جنب تي بي تي نمايندگي سايپا       تلفن: 45247785- 45272300

نام نمایندگی: مرتضي افشاري       کد نمایندگی: 896764         آدرس: ابتداي جاده تهران، بالاتر از دانشگاه آزاد اسلامي، نمايندگي سايپا      تلفن: 60-46266655

نام نمایندگی: قنبر دهقاني شاه كوهي      کد نمایندگی: 894729         آدرس: بلوار بعثت نمايندگي سايپا    تلفن: 46253524-46259502

آدرس: ابتداي جاده تهران، بالاتر از دانشگاه آزاد اسلامي، نمايندگي سايپا

تلفن: 03232262415

نام نمایندگی:مجيد سلجوقيان    کد نمایندگی: 895270    آدرس: نبش سي متري ابوذر(گلشهرسابق) نمايندگي سايپا     تلفن: 42237860-42237864-42238070

 

نام نمایندگی: محمدرضا خاني    کد نمایندگی:893919          آدرس:جاده کمربندي شرق جاده جنب پست برق نمايندگي سايپا      تلفن:54246707

نام نمایندگی : شركت توليدي عسل خودرو بادرود    کد نمایندگی : 892920    آدرس : خيابان امام خميني،جنب مركز مخابرات نمايندگي سايپا     تلفن: 54342524-54346524

نام نمایندگی: شركت آرمان گستر قطب          کد نمایندگی: 891460        آدرس: ابتداي بلوار دكتر عظيمي جنب پارك شادي نمايندگي سايپا       تلفن : 54754060

نام نمایندگی:  عباس اسماعيلي        کد نمایندگی: 893331        آدرس: جاده شيراز فاز 2 مجتمع صتايع كارگاهي اميركبير نمايندگي سايپا        تلفن: 53287172

نام نمایندگی: مسيح اله كوپائي        کد نمایندگی: 898074        آدرس:خ 45 متري(بلوار امام خميني)       تلفن: 53236155 -53236151

 

نام نمایندگی: حسن بيگي ريزي             کد نمایندگی: 892319         آدرس:بلوارمعراج، جنب استخر شهرداري نمايندگي سايپا         تلفن: 52239163

نام نمایندگی: شركت صنعت پارس نوري    کد نمایندگی: 896837         آدرس: خيابان امام خميني، روبروي ايستگاه پمپ گاز، نمايندگي سايپا      تلفن: 42446741

 

نام نمایندگی : عباسعلي ميرزاپور          کد نمایندگی :  894475      آدرس :  بلوار قطب راوندي، روبروي صنايع كرك نمايندگي سايپا   تلفن : 55542799

نام نمایندگی :شركت فني ايليا گستر آرزو كاشان        کد نمایندگی :  892432     آدرس :ميدان بسيج خروجي شهر به سمت نطنز صنايع كارگاهي بلوك يك نمايندگي سايپا     تلفن : 55505051

نام نمایندگی :جهانگير نارنجي      کد نمایندگی :  899208    آدرس :خيابان 22بهمن روبروي كوچه روشن نمايندگي سايپا     تلفن : 55534580

نام نمایندگی :اصغر نوابي نژاد       کد نمایندگی :  896284    آدرس :ميدان پانزده خرداد خيابان طالقاني نبش خيابان سهيل نمايندگي سايپا   تلفن : 55468724-55444380

نام نمایندگی:طهمورث اعظم پناه و بابك ذبيحيان       کد نمایندگی: 891177     آدرس: بلوار شهيد نيك بخت نمايندگي سايپا       تلفن : 52421142-52423111

نام نمایندگی: عليرضا عظيمي    کد نمایندگی:  897388       آدرس: ميدان تختي ابتداي 45 متري مصطفي خميني نمايندگي سايپا        تلفن: 54228003

نام نمایندگی:حسين و مجيد زاهدي          کد نمایندگی:  894958       آدرس: روبروي پارك قلمستان جنب پل خرازي نمايندگي سايپا      تلفن: 33335556-8-33312491

نام نمایندگی:شركت باند ماشين سپاهان           کد نمایندگی:  892270     آدرس:خيابان هفتون (معراج) بعد از پل تمدن روبروي پمپ بنزين نمايندگي سايپا     تلفن: 35575460-4-35601200-35575070

نام نمایندگی:شركت كيان كار صفاهان        کد نمایندگی:  890677      آدرس:خيابان حكيم نظامي بين پل فلزي و چهارراه حكيم نظامي پلاك 160 نمايندگي سايپا     تلفن: 36286000-36244364

نام نمایندگی:مصطفی عصار زادگان           کد نمایندگی:  897094   آدرس: اتوبان كاوه سه راه ملك شهر خيابان بهارستان فلكه ملك شهر نمايندگي سايپا    تلفن: 34416420-34441486

نام نمایندگی:ابراهيم و مسيح عنبرزاده          کد نمایندگی:  890847   آدرس: خيابان جابرانصاري، اول خيابان  پنج آذر نمايندگي سايپا   تلفن: 34444478-9-34448340

نام نمایندگی:مسعود هماپور       کد نمایندگی:  899186   آدرس: خيابان امام خميني منطقه صنعتي اميركبير(شاپور جديد)خيابان ‌شهيد باباگلي نمايندگي سايپا   تلفن: 33868482

نام نمایندگی:محمد سلامتيان      کد نمایندگی:  895113   آدرس: خبابان امام خميني كيلومتر 3 مقابل خيابان شريف نمايندگي سايپا    تلفن:  33311775-33319002-33335058-33341577

نام نمایندگی:شركت بازرگاني كيا خودرو آپادانا      کد نمایندگی:  891819   آدرس: خيابان زينبيه، چهارراه عاشق اصفهاني ابتداي عاشق اصفهاني غربي  نمايندگي سايپا    تلفن: 35513312-35517712-35517710

نام نمایندگی :شركت حافظ قطعات اصفهان     کد نمایندگی:  899682     آدرس: بلوار امام خميني بلوار اعطاءالملك نمايندگي سايپا     تلفن: 33869975-33868900-33862571

نام نمایندگی : محسن مهدي اف    کد نمایندگی:  8898398     آدرس: خيابان وليعصر سه راه وليعصر نمايندگي سايپا     تلفن: 32263931-32287608-32317516

نام نمایندگی :احمد اعتمادفر   کد نمایندگی:  890774      آدرس: خيابان امام خميني، بعد از تابلو عاشق آباد، روبروي بانك ملي شهرك رسالت نمايندگي سايپا    تلفن:33204044

نام نمایندگی :نبي اله شيخاني سوداني   کد نمایندگی:  895989     آدرس: بلوار آتشگاه، حد فاصل خيابان وحدت و خيابان قدس سمت چپ نمايندگي سايپا    تلفن: 37735310

 

نام نمایندگی : بهرام شيرازي   کد نمایندگی :  895725     آدرس : كمربندي كيلومتر يك تعاوني كاميون داران نمايندگي سايپا      تلفن : 42227131-42223119-42227196

 

 

نام نمایندگی:عبداله نادري سميرمي        کد نمایندگی: 895466          آدرس: بلوار وليعصر ابتداي جاده ياسوج نمايندگي سايپا         تلفن: 53661215

 

نام نمایندگی : شركت ظهير كار بينالود        کد نمایندگی: 891029            آدرس:  شهرك صنعتي - خ سي متري طالقاني        تلفن: 43330441-3338007

نام نمایندگی : شركت حصار صنعت نيشابور     کد نمایندگی: 896519        آدرس: انتهاي بلوار بنياد شهيد       تلفن: 43357001 -43339048

نام نمایندگی : علي آشياني       کد نمایندگی: 890060            آدرس:  بلوار آزادگان - جنب جايگاه CNG        تلفن: 42239440 -42231500

نام نمایندگی: شركت سبز خودرو آزاد واري         کد نمایندگی: ----         آدرس: ميدان وريدي شهر بلوار امام علي شرقي         تلفن: 54621570

نام نمایندگی:ابوالقاسم و احمد زارعي     کد نمایندگی: 890014     آدرس: ميدان شهرباني - بلوارشهيدشريعتي - ساختمان زارعي     تلفن: 44644757-44646418

نام نمایندگی:غلامحسين كوشكي         کد نمایندگی: 898341        آدرس: بلوار شهرك خاوران- جنب بوتان گاز     تلفن: 44444733-44451400-44458895

نام نمایندگی:محمدعلي طاهري          کد نمایندگی: 890537        آدرس: بلوار دكتر شريعتي - جنب شركت نفت     تلفن: 44216982-44216010

نام نمایندگی:محسن طالبيان           کد نمایندگی: 896918        آدرس: اول جاده تهران - 500 متر قبل از پليس راه      تلفن: 44264239

نام نمایندگی: مهدي نوري            کد نمایندگی:899216       آدرس:نبش ميدان گل زعفران نمايندگي سايپا       تلفن: 57222666-57223666

نام نمایندگی: حسين عاشوري     کد نمایندگی:897396       آدرس:جاده سنتو ميدان آزادي (سه راهي مند) بطرف بيدخت نمايندگي سايپا      تلفن:57252000-57256550

 

نام نمایندگی :شركت چاپار خودرو ترشيز  کد نمایندگی :895830         آدرس :بلوار شهيد مطهري، جنب پايانه مسافربري نمايندگي سايپا   تلفن : 55228886-55223638

 

نام نمایندگی: مهدي عقيقي   کد نمایندگی:890715  آدرس: كيلومتر دو جاده مشهد نمايندگي سايپا  تلفن :47213020

نام نمایندگی: علي نوري زاده  کد نمایندگی:899178  آدرس:  جاده آسيايي - روبروي سپاه پاسداران   تلفن :47225033-47237318-47237297

نام نمایندگی:شركت قائم خودرو آساك   کد نمایندگی:890901  آدرس: ج آسيايي- بعد ازميدان ورزش- انتهاي بلوار امام رضا(ع)   تلفن :47212800

نام نمایندگی:شركت ميثاق خودرو آساك   کد نمایندگی:896608  آدرس:  جاده آسيايي - روبروي سپاه پاسداران - جنب نمايندگي سايپا     تلفن :3-47212800

نام نمایندگی :محمود آصف آبادي    کد نمایندگی :893706   آدرس :ميدان الغدير، خيابان امام علي(ع) جنب ترمينال سرخس نمايندگي سايپا   تلفن:34538646

نام نمایندگی:غلامعلی کربلائی اسماعيلي    کد نمایندگی :890430  آدرس : بلوار امام خميني , نبش خيابان امام خميني 12  نمايندگي سايپا    تلفن :54525362-54522211       

نام نمایندگی : محمد حاجي زاده   کد نمایندگی :894648   آدرس نمایندگی : كيلومتر يك جاده تربت حيدريه بالاتر از پليس راه نمايندگي سايپا    تلفن : 54229600-54224271

نام نمایندگی :اکبر اکبرزاده     کد نمایندگی :891428  آدرس :حاشيه جاده آسيايي روبروي فرمانداري نمايندگي سايپا   تلفن : 46129499-46122899-46131816

 

نام نمایندگی : شركت يدك خودرو جام   کد نمایندگی : 893854  آدرس  نمایندگی : بلوار امام خميني نرسيده به فلكه شهرك نمايندگي سايپا      تلفن :52528678-52526009

نام نمایندگی : براتعلي و غلامرسول زنگنه   کد نمایندگی : 896535  آدرس  نمایندگی :ميدان بسيج جاده شهرك باخرز نرسيده به بهشت بي بي نمايندگي سايپا     تلفن :52539193

نام نمایندگی :عباسعلي تركماني     کد نمایندگی:892530   آدرس:بلوار شهيد باهنر، باهنر 16 نمايندگي سايپا  تلفن : 52311167-52316167

نام نمایندگی :محسن شبرنگ    کد نمایندگی:895695   آدرس:جاده آسيايي ميدان جهاد مقابل ميدان تره بار نمايندگي سايپا  تلفن : 52225458

نام نمایندگی :عليرضا تازري    کد نمایندگی:890243   آدرس:جاده سنتو ، ميدان امداد ، بلوار امام رضا، نبش خيابان امام رضا 47 نمايندگي سايپا  تلفن : 52241638-52224249

 

بلوار امام  نمايندگي سايپاتلفن؛4448422

ميدان زائران کربلا جنب ترمينال غرب نمايندگي سايپاتلفن:5302011

ميدان شهيد بروجردي بلوار شهداي ارتش، كيلومتر 2 جنب سنگ بري حافظ نمايندگي سايپاتلفن:2626464

 

بلوار بهارستان، ميدان گلدشت نمايندگي سايپاتلفن:4205443-4206996

جاده خوزستان كيلومتر 1 جنب ماهواره مخابراتي شهيد رحيمي نمايندگي سايپاتلفن:4204736-4204578-4207115

 

بلوار آزادي جنب ترمينال خرم آباد نمايندگي سايپاتلفن:7220238

نام نمایندگی :عين اله حقي پور    کد نمایندگی :  893897     آدرس:  كيلومتر 3 جاده انديمشك پلدختر نمايندگي سايپا      تلفن : 32221044

نام نمایندگی : رضا پاپی   کد نمایندگی :892645   آدرس :بلوار وليعصر خيابان دادگستري جنب تعاوني آهن فروشان نمايندگي سايپا      تلفن :4226262-4223454

نام نمایندگی: گل ميرزا شاهيوند       کد نمایندگی : 895369         آدرس: بلوار سپاه ابتداي خيابان دانش آموز جنب پمپ بنزين شاهيوند نمايندگي سايپا       تلفن :6243271

بلوارشرقي، بلوار شهيد رضا روشني روبروي اداره گاز نمايندگي سايپاتلفن:2235959 - 2231340

خيابان آيت اله سعيدي نمايندگي سايپاتلفن:2222294-2221045

 

نام نمایندگی : شرکت نگاه اشترانکوه     کد نمایندگی : 892750     آدرس :کيلومتر 2 جاده بروجرد ورودي شهر جنب کارخانه آرد سفيد کوه نمايندگي سايپا     تلفن : 4237529

نام نمایندگی: نورمحمد ياراحمدزهي        کد نمایندگی: 899275         آدرس:  خيابان شهيد بهشتي روبروي اداره کشاورزي نمايندگي سايپا          تلفن: 4223326

نام نمایندگی: عبدالخالق میرکازهی        کد نمایندگی: 890033          آدرس:  شهر خاش - میدان پلیس خیابان سرباز نمایندگی سایپا           تلفن: 42233264222461

نام نمایندگی:تاجبخش کریم زایی   کد نمایندگی: 890035    آدرس: بلوار آزادی نرسیده به مسجد الزهرا روبروی منبع آب نمایندگی سایپا   تلفن: 35225721

نام نمایندگی: شركت همكار صنعت چابهار       کد نمایندگی:  899690     آدرس: بلوار قدس-روبروي اداره آب وفاضلاب نمايندگي سايپا       تلفن: 2223945-2224013

نام نمایندگی:عبدالسلام آسوده       کد نمایندگی: 891584       آدرس: خيابان مولوي فلكه بانك رفاه مركزي نمايندگي سايپا        تلفن : 2224074-2223925

نام نمایندگی:سوالي دهاني           کد نمایندگی: 894141        آدرس: بلوار ارتش جنب بهزيستي نمايندگي سايپا           تلفن : 3312230

نام نمایندگی:شركت رفاه سازان خودرو بلوچستان        کد نمایندگی: 896381       آدرس: بلوار ارتش جنب بهزيستي نمايندگي سايپا           تلفن : 3310683-3312230

نام نمایندگی: مهدي مير        کد نمایندگی: 898546      آدرس:انتهاي بلوار شهيدان دولتي مقدم سه راهي نهبندان نمايندگي سايپا      تلفن : 4242033

نام نمایندگی: شركت پارسا خودرو نيمروز         کد نمایندگی: 896683     آدرس:خيابان شهيد ميرحسيني جنب پمپ بنزين نمايندگي سايپا     تلفن : 2229227

نام نمایندگی:محمد باقر مشيري ترخاني       کد نمایندگی: 899542        آدرس:  خيابان طالقاني بين خيابان امام خميني و سعدي نمايندگي سايپا      تلفن: 3224968-322995-3237700

نام نمایندگی:شرکت خدمات گسترپيشرو سيستان      کد نمایندگی: 893838       آدرس: خيابان سعدي غربي اول كمربندي خرمشهر پشت تعاوني 2 نمايندگي سايپا     تلفن: 4502911

نام نمایندگی:شه زاد مهاجري     کد نمایندگی: 898724     آدرس: خيابان ميرزاي شيرازي جنب بانك ملي ايران، پلاك 193/1  نمايندگي سايپا   تلفن: 3251171

 

نام نمایندگی:مجيد آلبا    کد نمایندگی: 891592     آدرس: جاده دزك جنب نمايندگي تراكتور سازي نمايندگي سايپا   تلفن: 5228381-5244880 -5233911

نام نمایندگی: اكبر الوند         کد نمایندگی: 896810         آدرس: خيابان آيت اله مطهري، روبروي بانك ملي، نمايندگي سايپا   تلفن: 36223561

 

نام نمایندگی:علي اصغر مومني           کد نمایندگی:  899887     آدرس:  جاده اراك-بلوار امام رضا(ع) روبروي پمپ بنزين جنب 20متري طباطبائي   تلفن: 38815300-38803454

نام نمایندگی:شركت خدماتي نگين خودروي قم          کد نمایندگی:  891800     آدرس:  خيابان امام خميني، بعد از بيمارستان حضرت معصومه نرسيده به پل شهيد دستغيب نمايندگي سايپا    تلفن:36666441

نام نمایندگی:علي رضا آدابي        کد نمایندگی:  891126    آدرس:  خيابان بهشتي روبروي بيمارستان شهيد بهشتي نمايندگي سايپا     تلفن:36606053

نام نمایندگی:مجيد عبادي فرد       کد نمایندگی:  897418    آدرس: امامزاده ابراهيم روبروي كوچه 20 نمايندگي سايپا      تلفن:8838500-8838600

نام نمایندگی:شرکت پرسیا یدک قم       کد نمایندگی:  897485   آدرس: بلوار خداکرم روبروی ترمینال کوچه شماره 6کوچه بانک سپه     تلفن:36643339

 

نام نمایندگی:  عين اله سلطان پور       کد نمایندگی : 895083       آدرس:خيابان شيخ فضل الله نوري نمايندگي سايپا         تلفن: 44522490-44529663

نام نمایندگی: ودودي - مسلمي     کد نمایندگی : 898651     آدرس: خيابان انقلاب غربي روبروي نودهك نمايندگي سايپا      تلفن : 34740001

نام نمایندگی: شركت پيشتاز خودرو شمال        کد نمایندگی:892882        آدرس: خيابان امام-انتهاي بلوار نماز،نمايندگي سايپا     تلفن: 35664111

نام نمایندگی :ابراهيم كاوياني     کد نمایندگی : 890480     آدرس : خيابان چالوس ، جنب اداره منابع طبيعي نمايندگي سايپا      تلفن : 54270101-54275000

نام نمایندگی :غلامرضا نقي پور    کد نمایندگی : 895911     آدرس : كيلومتر 2 جاده چالوس جنب دانشگاه آزاد اسلامي نمايندگي سايپا    تلفن : 54270570 - 54270688

نام نمایندگی :فياض پورتقي        کد نمایندگی : 896705     آدرس : خيابان جمهوري، جنب ترمينال شهيد گلگون سابق نمايندگي سايپا   تلفن : 54271340-54271440-54272540

 

نام نمایندگی  : علي آقاجان زاده پته رودي    کد نمایندگی: 896403       آدرس:موزيرج، يك كيلومتر قبل از پليس راه جنب باربري گل سبزبار نمايندگي سايپا      تلفن: 2272936-2042675-2044299-2044288

نام نمایندگی  :شركت فلاح يدك بابل     کد نمایندگی: 897698         آدرس:میدان کارگر یک کیلومتر بعد از بیمارستان روحانی جنب اداره قند و شکر  نمایندگی سایپا       تلفن: 2237431

نام نمایندگی  :شركت پيشرو خدمات مهدي زاده     کد نمایندگی: 895458      آدرس:كيلومتر 5 جاده قائم شهر نمايندگي سايپا       تلفن: 2255055-2260147

نام نمایندگی  :پيام نهريني     کد نمایندگی: 899372     آدرس:خيابان شريعتي مقابل دانشكده فني نمايندگي سايپا      تلفن: 3224515-3262515

نام نمایندگی  :رمضان داداش نژاد    کد نمایندگی: 894508     آدرس:دويست و پنجاه متر جلو تر از پاستگاه دهک نمايندگي سايپا      تلفن: 2277065

نام نمایندگی  : حسن شاكري كاني    کد نمایندگی: 895326    آدرس:جاده قديم آمل، سه راهي احمد چاله پی  روبروي پمپ بنزين نمايندگي سايپا      تلفن: 3673280-3673343

نام نمایندگی  : آيت اله و حجت اله قنبرزاده     کد نمایندگی: 896500    آدرس:ابتداي جاده آمل، موزيرج، نبش ارشاد 24 نمايندگي سايپا      تلفن: 2271160-2271305

نام نمایندگی: سعید شاه نظري      کد نمایندگی:891690      آدرس:ورودي شهرازسمت تنكابن-روبروي فرودگاه      تلفن :55215500-55214645-55213480

نام نمایندگی:محمدعلي كاظمي پور      کد نمایندگی:890600     آدرس:كيلومتر 3 جاده تنكابن- بعداز دوراهي سادات شهر      تلفن :55213100-55219419

 

نام نمایندگی : نريمان فقيه عبدالهي       کد نمایندگی: 897949      آدرس:خيابان 17 شهريور جنب سازمان صنايع دستي نمايندگي سايپا       تلفن : 52210110

نام نمایندگی : بهروز ديلم نژاد        کد نمایندگی: 894109      آدرس:انتهاي كمربندي ابتداي خط هشت  نمايندگي سايپا      تلفن : 52250751-52250311-52256736

نام نمایندگی : حسن  خليل خليلي      کد نمایندگی: 892963     آدرس:انتهاي كمربندي ابتداي خط هشت  نمايندگي سايپا      تلفن : 52255612-4 52256969-52250619

نام نمایندگی : شركت گروه فني آمل يدك جمشيدي       کد نمایندگی : 893056     آدرس: جاده تهران پليس راه جنب سردخانه جمشيدي       تلفن : 44249972-6-44242805

نام نمایندگی :ابراهيم قلي پور           کد نمایندگی : 890910    آدرس: خيابان طالقاني، روبروي درب شرقي سپاه پلاك يك نمايندگي سايپا      تلفن : 44220821-44229303-44229743

نام نمایندگی :شركت خدماتي فرامرز خودرو نگين آمل        کد نمایندگی : 897710    آدرس: آمل - كيلومتر 4 جاده - جنب روستاي كلاسوا     تلفن : 43140735

نام نمایندگی :عيسي  صداقت       کد نمایندگی : 896195     آدرس: ميدان هزار سنگر-ابتداي اتوبان آمل به بابل روبروي اكبر جوجه نمايندگي سايپا    تلفن : 43285055-43253123

نام نمایندگی :اسداله حسني و ابراهيم رزاني    کد نمایندگی : 890820     آدرس: خيابان امام خميني بين آفتاب 72 و 74 نمايندگي سايپا    تلفن : 33284505-32240089

نام نمایندگی:عليرضا بخشي کيادهي       کد نمایندگی: 892190     آدرس: بزرگراه وليعصر مقابل بانک صادرات شعبه ميدان تره بار نمايندگي سايپا   تلفن:33218347-8-33212211-33211700

نام نمایندگی:حشمت اله هدايتي         کد نمایندگی: 899119        آدرس: خيابان گرگان بلوار امام رضا جنب بانك ملي نمايندگي سايپا       تلفن: 33283333-33281919

نام نمایندگی:شربتداران-دماوندي       کد نمایندگی: 894176        آدرس: بلوار طالقاني روبروي شركت گاز نمايندگي سايپا         تلفن: 3242749-3269220

نام نمایندگی:شركت خدماتي بازرگاني مهر بخش ساري        کد نمایندگی: 891860     آدرس:كيلومتر 2 جاده جويبار نمايندگي سايپا        تلفن: 33358162

نام نمایندگی:رحمت اله صادقی کیادهی       کد نمایندگی: 890024     آدرس:کمربندی غربی بین خیابان شهبند و فلسطین جنب نمایندگی های گروه بهمن و ایران خودرو       تلفن: 33373472

نام نمایندگی:مهدي نادري        کد نمایندگی: 899151       آدرس:جاده ساري نكاء جنب سه راهي بيمارستان شهيد زارع نمايندگي سايپا       تلفن: 33283030-33284949-33288555

نام نمایندگی : شركت تجاري صنعتي حاشيه خزر      کد نمایندگی: 895903      آدرس:كيلومتر 5 جاده نكاء نمايندگي سايپا       تلفن: 33434446

نام نمایندگی : شعبان اسدي و سيدعباس حسيني زيدي       کد نمایندگی: 895946      آدرس:كيلومتر 10 جاده نكاء روبروي دانشگاه منابع طبيعي نمايندگي سايپا       تلفن:33736794-33736795-58360023

نام نمایندگی: منصور خدادادي        کد نمایندگی:893099      آدرس:  خيابان تهران انتهاي بلوار شريعتي نمايندگي سايپا       تلفن : 42276690-2-42273878

نام نمایندگی: محمد علي صابر      کد نمایندگی:896187     آدرس:  كيلومتر 3 اتوبان قائمشهر به بابل نمايندگي سايپا       تلفن : 42293476-42292950

نام نمایندگی :غلامرضا باباولي     کد نمایندگی :892823     آدرس :بلوار شهيد هاشمي نژاد روبروي پارک 22 بهمن نمايندگي سايپا       تلفن :34525415-34533812

نام نمایندگی:خيراله اماني پرچكوهي     کد نمایندگی:891940   آدرس:كمربندي نوشهر خيابان باباطاهر نمايندگي سايپا   تلفن : 52333253-52359210

نام نمایندگی:كامياب نصيري       کد نمایندگی : 896950         آدرس: كيلومتر 6 جاده محمودآباد آمل - كلوده         تلفن : 44832639 - 44833859

نام نمایندگی:شركت كاسپين خودرو محمودآباد       کد نمایندگی : 896896       آدرس: خيابان امام،محله ترسياب،مقابل دانشگاه غير انتفاعي نيما،نمايندگي سايپا       تلفن : 44789990-44789900-44789935

نام نمایندگی:وحيد رضا پور       کد نمایندگی : 894494     آدرس: کيلومتر 6 اتوبان محمود آباد به آمل (کلوده) نمايندگي سايپا      تلفن : 44832703-44833703

نام نمایندگی:شركت خدماتي امير خودرو     کد نمایندگی : 891363    آدرس: بلوار امام خميني نمايندگي سايپا   تلفن : 44734772

نام نمایندگی : محمدعلي ابوطالبي       کدنمایندگی : 891088         آدرس : جاده بابل به بابلسر كيلومتر 8     تلفن :32384908-32380757-32380767-32383364-32383648-32381648

نام نمایندگی : حميد احمدنتاج آهنگري       کدنمایندگی : 890316         آدرس :جاده بابل به بابلسر جنب كارخانه فرش البرز     تلفن :35374771-35374773-35375111

نام نمایندگی : شركت نوا خودرو شمال       کدنمایندگی : 896926        آدرس :بلوار پاسداران روبروي دارائي      تلفن :35271540-35271750

نام نمایندگی:داود غياثي فرد   کد نمایندگی:897272  آدرس: خیابان قائم مقام بین لعلی و ادب جو نمایندگی سایپا   تلفن : 2275858-5757

نام نمایندگی:محمد تقي قاسمي   کد نمایندگی:897957  آدرس: سردشت ميدان بسيج جنب بانك كشاورزي نمايندگي سايپا   تلفن : 4173001

نام نمایندگی:يارمحمدي   کد نمایندگی:899135  آدرس: خيابان انقلاب وردي جاده خمين جنب شركت طب ابزار نمايندگي سايپا     تلفن : 7079

نام نمایندگی :محمد سعادت    کد نمایندگی: 897736 آدرس: انتهاي خيابان طالقاني ، حاج بلوك ، جاده يل آباد جنب صنايع شير ساوه   تلفن : 42216214

نام نمایندگی :عباس احمدي    کد نمایندگی: 892459 آدرس: ميدان آزادي، حمل و نقل احمديه نمايندگي سايپا   تلفن : 42238112-42239422

نام نمایندگی :علي رحيمي    کد نمایندگی:894338  آدرس:خيابان امام جنب بيمه ايران نمايندگي سايپا   تلفن : 44227866

نام نمایندگی: مرتضي مرتضوي    کد نمایندگی: 898678  آدرس: بلوار پاسداران روبروي بيمارستان امام خميني نمايندگي سايپا    تلفن: 6332563

نام نمایندگی: شركت ميعاد خودرو مركزي   کد نمایندگی: 892416  آدرس: بلوار منتظري جنوبي ، نرسيده به بلوار انقلاب نمايندگي سايپا   تلفن: 2335850-2337099

نام نمایندگی:  حسام رسولي ابرقويي       کد نمایندگی: 894389      آدرس: كيلومتر 2 جاده ابركوه به شيراز نمايندگي سايپا          تلفن:32838300 -32836512

نام نمایندگی:عليرضا بهاريه     کد نمایندگی:892157         آدرس:  بلوار شهيد بهشتي نمايندگي سايپا        تلفن:32233300-32231333

نام نمایندگی :محمد خانزائي          کد نمایندگی: 895358       آدرس: دوراهي شيراز- كرمان نمايندگي سايپا     تلفن : 32521007  -32524887-32522754

نام نمایندگی :محمود زارع بيدكي     کد نمایندگی: 890324      آدرس: جاده سنتو ، روبروي قلعه تاريخي شاه عباسي نمايندگي سايپا     تلفن : 32529665-32529666-32529667

نام نمایندگی :مهدی عبدلی     کد نمایندگی: 890324      آدرس: بعد از بلوار ورودي به طرف يزد     تلفن : 32529010-32529012

نام نمایندگی: مهدي عابدزاده        کد نمایندگی: 897213         آدرس: فلکه آزادگان نمايندگي سايپا        تلفن: 4225251-4231111

نام نمایندگی:محمدرضا کاظمي پور     کد نمایندگی:898368    آدرس: جاده سنتو جنب ارژانس صاحب الزمان نمايندگي سايپا        تلفن : 32722570-32726081

نام نمایندگی:محمدابراهيم انوري تفتي     کد نمایندگی: 891487      آدرس: اول ورودي شهر از سمت يزد نمايندگي سايپا        تلفن : 6232918

نام نمایندگی :بي بي نصرت نقيبي محمودآبادي         کد نمایندگی: 893749        آدرس: محمود آباد خيابان شهيد ميرباقري نمايندگي سايپا        تلفن : 32334876-32330022-32330066

نام نمایندگی: سيدعلي حسيني پورهدش       کد نمایندگی: 893790         آدرس: بلوار جانباز جاده قديم تفت نمايندگي سايپا        تلفن :37215552-37215553-372180052

نام نمایندگی:ناصر خورشيدي         کد نمایندگی: 893234                 آدرس: خيابان آيت اله كاشاني نرسيده به پل قطار صفائيه نمايندگي سايپا        تلفن : 35242663-35245999-35242662

نام نمایندگی:علي بمان غنيان           کد نمایندگی: 897302                آدرس: بلوار آزادگان جنب هتل کاروان نمايندگي سايپا       تلفن : 37225657-37211703-37224942

نام نمایندگی:سيد محمد مصلايي        کد نمایندگی: 898805              آدرس: بلوار 17 شهريور جنب بانك صادرات امام شهر نمايندگي سايپا      تلفن : 52360002-5251447

نام نمایندگی:شركت جم تندر يزد        کد نمایندگی: 893676            آدرس: بلوار آزادگان چهارراه خضر آباد نمايندگي سايپا       تلفن :35252000-35254000-35253000

نام نمایندگی:شركت بازرگاني خودرو يزد سيلو     کد نمایندگی: 890995            آدرس: شهرك دانشگاه،بلوار امير كبير، بعد از پمپ بنزين نمايندگي سايپا     تلفن : 38219900-38219901-38219902

نام نمایندگی:حسين تقوي        کد نمایندگی: 891932        آدرس: بلوار دانشجو، روبروي سالن غذاخوري ميزبان نمايندگي سايپا     تلفن : 38244470-38244471

نام نمایندگی:محمد  ضرابيان        کد نمایندگی: 896098       آدرس: بلوار دانشجو، روبروي سالن غذاخوري ميزبان نمايندگي سايپا     تلفن : 5251616-5256666-5225959

نام نمایندگی :شركت تندر سوار گراش      کد نمایندگی :897442      آدرس نمایندگی :بلوار خليج فارس ، كيلومتر يك جاده لار ، نمايندگي سايپا    تلفن:52451420

 

نام نمایندگی : شرکت مدرن خودرو زرین دشت     کد نمایندگی: 890016    آدرس: زرین دشت کیلومتر یک جاده حاجی آباد ، داراب نمایندگی سایپا   تلفن:7225757

نام نمایندگی: فرزاد فربد    کد نمایندگی: 890405   آدرس : بلوار امام رضا(ع)، روبروي پمپ بنزين نبش خيابان نواب صفوي نمايندگي سايپا    تلفن :53835230

 

نام نمایندگی : علي شايق    کد نمایندگی: 895563    آدرس: خيابان امام خميني نمايندگي سايپا    تلفن:53540700-53540701- 53540

نام نمایندگی : سيدعليرضا حسيني    کد نمایندگی:890037    آدرس: داراب كيلومتر 1 جاده شيراز روبروي تعاوني كاميون داران    تلفن:53548881

نام نمایندگی: محمدحسين قناعتي      کد نمایندگی:897906      آدرس نمایندگی:كيلومتر 6 جاده شيراز بعداز دانشگاه آزاد نمايندگي سايپا    تلفن : 2222062-2223457

نام نمایندگی: مسلم داوودي             کد نمایندگی:894583      آدرس نمایندگی: ورودي شهر بلوار دانشگاه نمايندگي سايپا    تلفن : 2243709

نام نمایندگی: سيدعباس زهرايي      کد نمایندگی:894826     آدرس نمایندگی: خيابان زعفرانيه پلاك 41 كد پستي 19887 (دفتر تهران) نمايندگي سايپا    تلفن : 2235713

نام نمایندگی :ابراهيم احمدي    کد نمایندگی: 891630    آدرس : بلوار امام خميني-روبروي كلانتري 14 نمايندگي سايپا     تلفن:81 -52517680

نام نمایندگی : اکبر غضنفری      کد نمایندگی: 890017     آدرس:بلوار گلستان  نمایندکی سایپا    تلفن:54527708

نام نمایندگی :اصغر کاظمي    کد نمایندگی: 898139    آدرس بلواركشاورز نمايندگي سايپا      تلفن:44523211-44525690

 

نام نمایندگی  : عبداله روزگار     کد نمایندگی : 894257        آدرس نمایندگی : بالاتر از ميدان معلم اول جاده تخت جمشيد نمايندگي شركت سايپا      تلفن : 43332543 - 43334188

نام نمایندگی  : شركت حامي خودرو بيات مرودشت     کد نمایندگی : 890251       آدرس نمایندگی : ميدان قدس، ابتداي خيابان هفت تير نمايندگي سايپا     تلفن :43223663

نام نمایندگی  : محمدحسين آزادپور و شعله اُرُس     کد نمایندگی : 896942 و89544        آدرس نمایندگی : بلوار امام علي(ع) بعد از اداره محيط زيست روبروي دادگستري نمايندگي سايپا    تلفن :43234300

نام نمایندگی:مسلم جوکار        کد نمایندگی: 893200        آدرس نمایندگی : بلوار انقلاب ابتداي جاده بوشهر نمايندگي سايپا       تلفن :42416153-42419291

نام نمایندگی: محمدكريم چوبينه     کد نمایندگی: 893137    آدرس : بلوار 7تير نمايندگي سايپا    تلفن :42525317-42528892

نام نمایندگی: مازيار كياني     کد نمایندگی: 891894    آدرس:  بلوار آيت اله خامنه اي نرسيده به چهارراه بهشت زهرا روبروي اداره راه و ترابري نمايندگي سايپا    تلفن :42541060

نام نمایندگی :كريم عرياني    کد نمایندگی: 895920    آدرس : بلوار امام حسين(ع) روبروي مسجد المهدي نمايندگي سايپا     تلفن:36783233 -4-36783236- 36783335

نام نمایندگی:حسين شريفي     کد نمایندگی:895652        آدرس نمایندگی: جنب ميدان شهدا نمايندگي سايپا        تلفن : 5223351

نام نمایندگی :رضا علي استوار   کد نمایندگی: 891223       آدرس نمایندگی:شهر قديم خيابان حاج محمد كارگر شهرك لطيفي نمايندگي سايپا       تلفن:52330031-52333004-5-52333007

نام نمایندگی :اكبر  مهرآزماي    کد نمایندگی: 899593       آدرس نمایندگی: ميدان امام خميني خيابان ولايت فقيه نمايندگي سايپا         تلفن:52250080-52255117

نام نمایندگی: شركت مدرن خودرو زرين دشت      کد نمایندگی:890016    آدرس:  حاجي آباد كيلومتر يك جاده داراب      تلفن : 53725858

نام نمایندگی :  رضا رخشنده     کد نمایندگی :899917      آدرس نمایندگی : بلوار امام خميني جنب تامين اجتماعي نمايندگي سايپا   تلفن: 5628358

نام نمایندگی : مجيد رستم صولت      کد نمایندگی: 894923     آدرس: ميدان جام جم كمربندي بندرعباس به فسا نمايندگي سايپا     تلفن:3340954

نام نمایندگی : اصغر محبي نژاد     کد نمایندگی: 898988     آدرس:مقابل شهرك طالقاني نمايندگي سايپا     تلفن:3341030-3341040-3341050-3333363