گزارش فعالیت

کمیته های تخصصی هیأت مدیره : با توجه به مصوبات هیأت مدیره، شرکت دارای کمیته های تخصصی به شرح ذیل می باشد

 

شورای فنی و حقوقی

مشارکت مدیران در تصمیم سازی امور سازمان و بررسی مسائل و مشکلات عملیاتی سازمان

کمیته برنامه ریزی نیروی انسانی و فرهنگی

امور مربوط به بهره وری، رفتار سازمانی، آموزش و امور رفاهی و خاتمه کار و

کمیته وصول مطالبات

طرحهای تشویقی و کاهش معوقات و همچنین بررسی وضعیت فعلی وصول اقساط مشتریان و بخشودگی جرائم

کمیسیون معاملات

بررسی امور مربوط به خرید و فروش در سازمان مطابق آیین نامه معاملات

کمیته طرح طبقه بندی مشاغل

ارتقاء و افزایش رتبه و گروه شغلی کارکنان

کمیته وام

بررسی درخواست های وام پرسنل طبق دستورالعمل پرداخت وام

کمیته صدای مشتری

شناسایی مسائل و مشکلات مشتریان و ارائه راهکارهای رفع آن

کمیته انظباطی

تصمیم گیری انگیزشی یا بازدارنده در خصوص عملکرد و رفتار سازمانی کارکنان

کمیته نظام آراستگی

ساماندهی، پاکیزگی، تعمیر و نگهداری اموال و محیط اداری و نیز استانداردسازی و ترویج فرهنگ آراستگی و زیباسازی در سازمان

کمیته پیشنهادات

ایجاد فرهنگ مشارکت و بهبود عملکرد سازمان هدف گذاری سالانه و نظارت بر اجرای پیشنهادهای مصوب و همچنین تعیین پاداش پیشنهادها

کمیته مزایده خودرو

شناسایی و فروش خودروهای مشتریانی که قادر به پرداخت اقساط نیستند

کمیته امحا

تصمیم گیری در خصوص امحاء مدارک غیر ضروری و حفظ اسناد معتبر

کمیته صیانت از اسناد و داده های شرکت

امنیت اطلاعات و تعیین دسترسی های کاربران

 

مصوبات کلیه کمیته ها پس از تنفیذ مدیر عامل و حسب مورد تایید هیأت مدیره، جهت اجرا و اقدام لازم به واحدهای ذیربط ابلاغ می گردد

تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضا در جلسات

طی سال مالی مورد گزارش، اولین صورت جلسه هیأت مدیره به شماره 1 در مورخ 1397/01/15 و آخرین به شماره 24 در مورخ 1397/12/20 بوده که جمعا 24 جلسه با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل گردیده است