کمیته حسابرسی

 

نام کمیته/کمیسیون

هدف کمیته

رئیس جلسه

دبیر جلسه

اعضاء جلسه

تناوب تشکیل جلسات

کمیته حسابرسی

کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن

عضو غیر موظف هیات مدیره

یکی از اعضای کمیته

عضو غیر موظف هیات مدیره ،

دو عضو مستقل

ماهیانه