نام سمت نقش در کمیته
سعید فرج زاده عضو غیر موظف هیئت مدیره رئیس کمیته
سمیرا راک خواه مدیر تامین منابع مالی شرکت سایپا عضو مستقل کمیته
سهیل نور درخشان مدیر مالی شرکت سایپا عضو مستقل کمیته