سمت نقش در کمیته
مدیر عامل رئیس کمیته
عضو موظف هیئت مدیره عضو کمیته
مدیر توسعه منابع انسانی عضو کمیته
نماینده مدیر عامل در کمیته طبقه بندی مشاغل عضو کمیته
رئیس مطالعات راهبردی و سیستم ها و روش ها دبیر کمیته